Radioj

RADIO-ELSENDA¬OJ


 

    La okazoj kiam oni aùdas pri Esperanto dum radio-elsenda¼oj en Francio daùre tre maloftas, do ni lasas eskapi neniun el ili por roli kiel priparolanto. Tiel okazis ke en 1995, ni eksciis, pere de esperantistaj geamikoj, ke tiea radiostacio pretis por elsendi ion pri la internacia lingvo. Mankis nur iu deziranta paroli pri tiu temo antaù mikrofono.

    Ni decidis tenti la sperton kaj tuj preparis dosieron taùgan por respondi al æiuj eblaj demandoj. "Frekvenco ALCI", radiostacio en Coulounieix-Chamiers, vilaøo sur monteto proksima de Périgueux, invitis nin, sekve de nia memvola propono, por intervjuo unu horon daùran pri la øenerala temo. Æio bone okazis kaj de post ni pretas por alia nova sperto en alia loka radiostacio.

   En Februaro 2002 nia grupo estis kontaktita de ¼urnalisto el loka radiostacio "Radio Périgueux 103 (102.3Mhz) kaj li proponis al ni disaùdigadon de elsenda¼o pri Esperanto.La unua elsenda¼o okazis komence de Marto; øi titoliøas "Survoje al Esperanto" kaj daùras 1 horon, Lunde æiu dusemajne. Li lasis nin liberaj por æion prepari.Nia tuta grupo partoprenis por aùdigi la internacian lingvon : kursetoj, humuraj rakontoj, historio de la lingvo, poemoj, intervjuoj, anoncoj pri la movado kaj æefe kanzonoj el la elstaraj grupoj aù interpretoj (Morice Benin, Jacques Yvart, Jomo kaj Liberecanoj, Kore, Kajto, Kaj Tiel Plu, Ĵomart kaj Natasha, Natalja Kasymova, Thierry Faverial ktp.....)

Intervjuoj

Kajto 17/02/2002 en réal média en mp3
Liven Dek en KAFE 05/07/2000 en réal média en mp3

Rakonto

Jes estis shi en réal média en mp3

Enmuzikigitaj poemoj

La danco-rondo de Paul Fort en réal média en mp3

Dolæa Nokto de Edmond Privat

en réal média en mp3
Disiĝo de Franz-Georg Rössler en réal média en mp3
Ferie de Johano Valano en réal média en mp3
Transveturo de Mikaelo Giŝpling en réal média en mp3
Lasta poemo de Petr Bezruc en réal média en mp3
Prago de Alberto Garcia en réal média en mp3
Mi amas de Johano Valano en réal média en mp3
La sekreto de la suno de Clarence Biknell en réal média en mp3

Humuraj rakontoj

La fresha fisho en réal média en mp3
Kolora rakonto en réal média en mp3
La stultulo en réal média en mp3
La (sin)mortigo de Colin Simmonds en réal média en mp3
La edziĝperanto en réal média en mp3
La fenestro en réal média en mp3
La novaj geedzoj en réal média en mp3
La novedzino en réal média en mp3
La vermo en réal média en mp3
Necese ekzerci en réal média en mp3
Cigaredo en réal média en mp3

Fabeloj

Cikado kaj formiko en réal média en mp3
Korvo kaj vulpo en réal média en mp3

   Æiuj originalaj sondokumentoj estos bonvenaj por pliriæigi niajn elsenda¼ojn. Bonvolu kontakti nin per la reto.


Reiru al la komenca paøo