Korespondado

KORESPONDADO

   Øi estas la unua rimedopor kontakti eksterlandajn korespondantojn. Ek de la fino de la unuanivela studado, oni povas ekkorespondi, aplikante la akiritajn bazojn de la lingvo. Interþanøoj okazas do æefe pri ideoj, kulturoj kaj tradicioj sed ankaù sur la materiala kampo, æar oni povas ricevi poþtmarkojn, bildkartojn kaj aliajn diversajn objektetojn markantajn la devenan landon.

    La Amika Rondo de Bildkartoj Kolektantoj (kies sidejo troviøas en Finnlandio) estas interesa kaj taùga solvo por komenci korespondadon, æar oni povas sin limigi je kelkaj simplaj frazoj. Pluraj el niaj klubanoj tiel ekkorespondis. Depende de la kolektantoj eblas legi nur kelkajn vortojn akompanantajn la bildkarton aù tutajn longajn leterojn.

    Kiel ni trovis adresojn de veraj korespondemuloj ?

- pere de specialaj organiza¼oj, kiel ekzemple la Koresponda Monda Servo al kiu oni sendas peton precizigante sian propran studnivelon kaj el kiu(j) lando(j) oni seræas kontakton

- legante la anoncetojn aperantajn en la diversaj esperantistaj revuoj, kie petoj kaj proponoj por leteramikiøi oftas.